captcha

  Kontakt

  JPK - RODO: Przetwarzanie danych osobowych przez JPK

  RODO: Przetwarzanie danych osobowych przez JPK

  JPK > RODO: Przetwarzanie danych osobowych przez JPK

  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez operatora JPK Jarosław Paweł Krzymin z siedzibą na Rotmance, ul. Jodłowa 9 (zwanym dalej JPK) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) – dalej UODO.

   

  I. Administrator danych i dane kontaktowe

   

  Administratorem danych jest: JPK

  Dane kontaktowe do JPK: bok[na]jpk.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo[na]jpk.pl

   

  II. Cele przetwarzania danych osobowych

   

  Dane osobowe Abonentów są przetwarzane w celach:

  1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług telekomunikacyjnych, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);

  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);

  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JPK (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich);

  4. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)  – na podstawie odrębnej zgody;

   

  III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 RODO;

  2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1907 z poźn. zm), w szczególności Dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych;

  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000),

  4. Ustawa z 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.). 

   

  IV. Prawnie usprawiedliwione interesy

   

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JPK lub przez stronę trzecią), JPK informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta.

   

  V. Odbiorcy danych

   

  Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, JPK informuje Abonenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Abonentowi oraz osobom upoważnionym przez Abonenta; upoważnionym przez JPK osobom zatrudnionym u JPK;

  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie JPK oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);

  3. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

   

  VI. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

   

  JPK nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał JPK będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku JPK będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Abonentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

   

  VII. Okresy przechowywania danych

   

  Dane osobowe są przechowywane:

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa; 

  • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

  W każdym momencie przetwarzania danych osobowych JPK kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

   

  VIII. Prawa Abonenta związane z przetwarzaniem danych osobowych

   

  Abonentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Abonent posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu w tym odpowiednich przepisów UODO.

  W przypadku gdy JPK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Abonenta, Abonent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez postanowienia RODO, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

   

  IX. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

   

  Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy:

  • imię, nazwisko,

  • rodzaj i numer dowodu tożsamości,

  • PESEL,

  • miejsce zamieszkania (zameldowania),

  • miejsce świadczenia usług,

  • adres korespondencyjny.

  Podanie innych danych, takich jak:

  • numery telefonów kontaktowych,

  • adresu poczty elektronicznej

  jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z JPK Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

   

  X. Pozostałe informacje/oświadczenia

   

  JPK informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat za Usługi, dla celów rozliczeń między operatorskich, jak również, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej przetwarza dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia, dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego. Powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub zgody, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

   

  XI. Informacje końcowe

   

  Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

  W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych w szczególności z przetwarzaniem przez JPK danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji prosimy o kontakt pod adresem: iodo[na]jpk.pl.

  Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/132/224

  Pełny tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (UODO) znajdziecie Państwo na stronie:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

  ____________

  ps.: w przypadku wysyłania maila na podane w tym tekście adresy, znak „[na]” – trzeba zastąpić znakiem „@”